Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Fefeo.

Foreningen har hjemsted i Vejle.

 

§ 2: Formål

Foreningen er en interesseorganisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Foreningen bygger på diakonale værdier om omsorg og medmenneskelighed.

Foreningen har fire formål:

  • Være vidensbank om børns, unges og voksnes følger efter psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb
  • Udvikle ny viden om rette indsats mod følger efter overgreb
  • Yde behandling mod følger efter overgreb
  • Være politisk talerør om menneskers følger efter overgreb
 
§ 3: Medlemmer

Stk. 1: Alle kan være medlem af foreningen.

Stk. 2: Indmeldelse sker via oplysninger på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for indeværende kalenderår.

Stk. 3: Bestyrelsen har GDPR-ansvaret for medlemslisterne. Bestyrelsen kan delegere opgaven til sekretariatslederen.

Stk. 4: Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter forud årligt.

Stk. 5: Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens e-mail. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 6: Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet. Derudover kan et medlem ekskluderes, hvis vedkommende er i modstrid med foreningens formål eller interesser.

 

§ 4: Daglig ledelse

Stk. 1: Foreningens øverste ledelse varetages af bestyrelsen, der består af minimum tre medlemmer og maksimum syv medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2: Kandidater meddeler deres kandidatur til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Kandidaterne vedlægger kort præsentation. Kandidatlisten udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Der kan ikke opstilles kandidater på generalforsamlingen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan indstille to eksterne kandidater til bestyrelsen. Det samlede antal i bestyrelsen skal være inden for syv medlemmer.

Stk.4: Kandidaten skal kunne tilslutte sig foreningens vedtægter og afgiver sin underskrift på dette før afstemning ved generalforsamlingen.

Stk. 5: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet der afgår tre medlemmer i ulige år og fire medlemmer i lige år. Hvis bestyrelsen består af færre end syv, afgår et forholdsmæssigt mindre antal, således at færrest afgår i ulige år.

Stk. 6: Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for en etårig periode. Suppleanter tiltræder ved længerevarende forfald efter bestyrelsens beslutning, eller når et medlem af bestyrelsen udtræder. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt.

Stk. 7: I fald bestyrelsesmedlemmer og suppleanter falder fra, kan bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger egenhændigt konstituere nye bestyrelsesmedlemmer, som derefter skal på valg ved næste generalforsamling. Disse bekræfter deres tilslutning til vedtægterne efter stk. 4.

Stk. 8: Bestyrelsen konstituerer sig med forperson, næstforperson og kasserer. En lønnet ansat i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 9: Sekretariatsleder deltager i bestyrelsens møder som referent og uden stemmeret. 

 

§ 5: Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1: Foreningen tegnes af forpersonen og ét bestyrelsesmedlem i fællesskab. Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af alle bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder delegering af daglig ledelse og beslutningskompetence. Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver. Sådanne udvalg kan have medlemmer uden for bestyrelsens kreds, men de skal arbejde i nær kontakt med bestyrelsen og efter dennes anvisning. Enhver beslutning truffet af et af bestyrelsen nedsat udvalg kan omgøres af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen påser, at foreningen ledes økonomisk forsvarligt. Bestyrelsen udarbejder desuden foreningens budget og reviderer regnskab i henhold til § 9, stk. 2.

Stk. 4: Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder med det administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af foreningens aktiviteter.

Stk. 5: Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger lønnet personale, med mindre dette er uddelegeret til sekretariatslederen.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for det kommende år.

 

§ 6: Bestyrelsesmøder

Stk. 1: Mindst to gange årligt indkaldes til bestyrelsesmøde. Forpersonen udsender dagsorden med 14 dages varsel.

Stk. 2: To medlemmer af bestyrelsen kan begære, at der afholdes bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden. Forpersonen indkalder med 14 dages frist til møde på bestyrelsesmedlemmernes begæring.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

Stk. 5: Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Referatet er tilgængeligt for medlemmer ved henvendelse til sekretariatslederen.

 

§ 7: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i august/september. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via e-mail eller brev og hjemmeside, dagspressen etc. – med mindst fire ugers varsel. Beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 3: Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde: Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af stemmetæller. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisor. Indkomne forslag. Eventuelt.

Stk. 4: Ved generalforsamlingens start indskrives deltagende stemmeberettigede medlemmer. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal – hvis det ønskes ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen.

 

§ 8: Daglig drift

Forpersonen repræsenterer organisationen udadtil. Sekretariatslederen varetager foreningens daglige drift.

 

§ 9: Økonomi, budget og regnskab

Stk. 1: Foreningen finansierer sit virke gennem medlemskontingenter og ansøgning om økonomiske midler gennem offentlige bevillinger og ansøgning om økonomiske midler gennem fonde og legater.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til generalforsamlingen.

Stk. 4: Regnskabet revideres af uvildig revisor umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 5: Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen lovligt pådrager foreningen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 10: Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 af stemmerne. 

 

§ 11: Sammenlægning med anden forening

Stk. 1: Foreningen kan lægges sammen med en anden organisation. Dette kan ske såfremt foreningens formål og aktiviteter kan føres videre i denne organisation. Beslutning om sammenlægning træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2: Foreningens drift skal overgå til anden organisation, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for sammenlægningen.

Stk. 3: Generalforsamlingerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 12: Foreningens ophør

Stk. 1: Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2: Foreningens drift skal indstilles, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for foreningens ophør.

Stk. 3: Generalforsamlingerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 4: Viser en opgørelse ved foreningens ophør, at der fremkommer en nettoformue, når alle kreditorer er betalt, kan formuen tilfalde en anden forening, selvejende institution eller fond i Danmark eller i Grønland med lignende formål som Fefeo. Dette bestemmes af generalforsamlingen.

Stk. 5: Bestyrelsen skal ved foreningens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 2. august 2023

Bestyrelsens underskrifter:

Kresten Reuss Kragh-Schmidt

Bjørn Carlsen

Gitte Jørgensen

Kirsten Trans