Generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Fefeo – 2. august 2023 kl. 19.00 

Generalforsamlingen fandt sted på Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle – med 15 deltagere.

Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent

Kresten Reuss Kragh-Schmidt blev foreslået og valgt.

Dirigenten orienterede om, hvordan den stiftende generalforsamling er varslet.

Forsamlingen tilsluttede sig, at generalforsamlingen er varslet passende, både i forhold til tid og dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af referent

Ole Solgaard blev foreslået og valgt.

3. Godkendelse af vedtægter

Kirsten Trans orienterede om baggrunden for initiativet til at stifte Fefeo – og præsenterede foreningens formål:

Vi ønsker med Fefeo at

 • Være vidensbank om børns, unges og voksnes følger efter psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb
 • Udvikle ny viden om rette indsats mod følger efter overgreb
 • Yde behandling mod følger efter overgreb
 • Være politisk talerør om menneskers følger efter overgreb.

Kresten Reuss Kragh-Schmidt udleverede og gennemgik forslag til vedtægter.

Flg. ændringer blev foreslået:

 • 4 stk. 7 (B) ændres til stk. 8 med ny formulering: ”Bestyrelsen konstituerer sig med forperson, næstforperson og kasserer. En lønnet ansat i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen.”
 • 4 stk. 8 skal hedde §4 stk. 9.
 • 5 stk. 3-7 skal hedde §5 stk. 2-6
 • 7 stk. 2: Bestyrelsen skal tilføje en formulering om, at generalforsamlingen skal offentliggøres bredere.
 • 10 ændres til: ”Ændringer i vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 af stemmerne.”
 • 11 stk. 3 ændres til: ”Generalforsamlingerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.”
 • 12 stk. 3 ændres til: ”Generalforsamlingerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.”

Vedtægtsforslaget blev godkendt, inkl. de nævnte ændringsforslag.

Derudover blev bestyrelsen opfordret til at udsende nyhedsmail til medlemmerne.

Kontingent blev fastlagt til 100 kr. årligt.

Kresten Reuss Kragh-Schmidt og Kirsten Trans kom med oplæg til, hvad bestyrelsens opgave bliver i første omgang, og orienterede om et konkret og fuldt finansieret projekt, som der kan søges midler til via Socialstyrelsen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Flg. personer blev opstillet og valgt som bestyrelsesmedlemmer:

 • Bjørn Baltzer Carlsen
 • Kresten Reuss Kragh-Schmidt
 • Gitte Jørgensen
 • Kirsten Trans

De to førstnævnte er valgt for 2 år; de to sidstnævnte for 1 år.

Som suppleanter blev flg. opstillet og valgt:

 • Torben Mathiesen (1. supp.)
 • Hanne Førrisdahl (2. supp.)

5. Valg af revisor

Paulsen Regnskab og Controlling blev foreslået og valgt.

6. Evt.

Intet blev nævnt.

 

Vejle, 2. august 2023 

Dirigent: Kresten Reuss Kragh-Schmidt

Referent: Ole Solgaard